Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 18 2016

2880 7d01
Nuclear Blast
Reposted fromTankistD TankistD

October 17 2016

9443 1107
Reposted fromverronique verronique

October 15 2016

4348 380d
Reposted fromTankistD TankistD
4343 ab74
Quorthon
Reposted fromTankistD TankistD
Testament - The pale king  2016
Reposted fromTankistD TankistD

October 13 2016

0901 059e
Reposted fromverronique verronique

October 06 2016

3465 0bdf
Reposted fromTankistD TankistD
3425 e715 500
Reposted fromTankistD TankistD

October 01 2016

2977 77c0 500
Reposted fromfelicka felicka
2984 76fe 500
Reposted fromfelicka felicka
2994 1c6b
Reposted fromfelicka felicka

September 26 2016

1605 9f7b 500
Reposted fromTankistD TankistD

September 25 2016

3871 6828
Reposted fromadzix69 adzix69

September 23 2016

5745 cda7 500
Reposted fromTankistD TankistD

September 18 2016

LUDZIE!
Potrzebna jest krew dla Łukasza Zwolana który niespodziewanie zachorował na ostrą białaczkę limfoblastyczną. W pierwszej fazie leczenia niezbędna jest duża ilość krwi. Krew można oddać dla chorego w centrum krwiodawstwa w szpitalu papieskim w Zamościu lub którymkolwiek punkcie pobrań w regionie i kraju. Wystarczy podać imię i nazwisko "Łukasz Zwolan" oraz nazwę placówki, w której przebywa "Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 w Lublinie". To niewiele, a może uratować życie. Udostępniajcie dalej i oddawajcie krew, aby pomóc!
Reposted fromnezavisan nezavisan

September 17 2016

1500 117b
Reposted fromadzix69 adzix69
Nick Cave & The Bad Seeds - Rings of Saturn
Reposted fromTankistD TankistD
0256 ecfc
Reposted fromTankistD TankistD
0255 98ca 500
Reposted fromTankistD TankistD
9793 c63e
Reposted fromTankistD TankistD
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl