Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 26 2016

1605 9f7b 500
Reposted fromTankistD TankistD

September 25 2016

3871 6828
Reposted fromadzix69 adzix69

September 23 2016

5745 cda7 500
Reposted fromTankistD TankistD

September 18 2016

LUDZIE!
Potrzebna jest krew dla Łukasza Zwolana który niespodziewanie zachorował na ostrą białaczkę limfoblastyczną. W pierwszej fazie leczenia niezbędna jest duża ilość krwi. Krew można oddać dla chorego w centrum krwiodawstwa w szpitalu papieskim w Zamościu lub którymkolwiek punkcie pobrań w regionie i kraju. Wystarczy podać imię i nazwisko "Łukasz Zwolan" oraz nazwę placówki, w której przebywa "Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 w Lublinie". To niewiele, a może uratować życie. Udostępniajcie dalej i oddawajcie krew, aby pomóc!
Reposted fromnezavisan nezavisan

September 17 2016

1500 117b
Reposted fromadzix69 adzix69
Nick Cave & The Bad Seeds - Rings of Saturn
Reposted fromTankistD TankistD
0256 ecfc
Reposted fromTankistD TankistD
0255 98ca 500
Reposted fromTankistD TankistD
9793 c63e
Reposted fromTankistD TankistD

September 16 2016

9277 0559
Reposted fromssozs ssozs
8158 c74b 500
Reposted fromfelicka felicka

September 05 2016

6617 e167 500
Bauhaus "Bela Lugosi's Dead"
Reposted fromBloodyBirch BloodyBirch

September 03 2016

1594 08bc
The Mentros
Reposted fromTankistD TankistD

August 24 2016

7681 4b3c 500
Reposted fromTankistD TankistD
7668 f2c4
Reposted fromTankistD TankistD
7601 b6f5 500
Reposted fromTankistD TankistD
Running Wild - The depth of the sea (Nautilus)
Reposted fromTankistD TankistD

August 19 2016

7612 f53f 500
Reposted fromTankistD TankistD
7609 1ad2 500
Reposted fromTankistD TankistD

August 16 2016

9063 e735
Reposted fromadzix69 adzix69
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl